Cử nhân Xét nghiệm y học Ngô Thị Hương Giang

Cử nhân xét nghiệm y học: Ngô Thị Hương Giang

Chuyên khoa: Phòng Xét nghiệm

Chứng chỉ: Cử nhân xét nghiệm y học

Kinh nghiệm quản lý và vận hành phòng xét nghiệm với các thiết bị hiện đại gồm Máy sinh hóa 25 thông số, huyết học 32 thông số, phân tích nước tiểu 11 thông số,…

TIMETABLE